Stavební a technický dozor

Zajišťujeme stavební a technické dozory vodohospodářských staveb, kontrolu množství, kvality a cen provedených prací. Zaměřujeme se na kontrolu fakturace, dodržování norem, popis vad díla a další.

Odborné osvědčení:

ČKAIT-stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství č. o. 1202174
ŘSD – oprávnění k činnosti výkonu stavebního dozoru č. o. 532/2018
CACE – smluvní podmínky FIDIC č. o. 1650
SŽDC – výkon činností na drahách provozovaných SŽDC č. o. 894/2017 CPS

Stavební dozor

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný, osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (§ 2 odst. 2 písm.d). Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba.

Stavební dozor musí stavebník zajistit (není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý), na stavbách prováděných svépomocí – terénních úpravách, zařízeních a udržovacích pracích uvedených v § 103 a 104 stavebního zákona (§ 160 odst. 3).
Při provádění stavby, pokud vyžadovala ohlášení stavebnímu úřadu a bude stavebníkem prováděna svépomocí, je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat stavební dozor (§ 152 odst. 3).

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst. 3).

Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a působí k odstranění závad při provádění stavby.

Technický dozor stavebníka

Technický dozor je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (viz § 2 odst. 2 písm. b) jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby (§ 152 odst. 4).

Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka (§ 153 odst. 2).

KONTAKT

PŮSOBÍME PO CELÉ MORAVĚ

Nejčastěji nás ale zastihnete na Olomoucku, Prostějovsku i Šumpersku. Kontaktujte nás telefonicky nebo na emailové adrese.

Jednatel

Pavel Boček

tel: +420 734 265 868
email: bocek@boprosta.cz
web: www.boprosta.cz

Ozvěte se a domluvme se, jak to uděláme.

Sídlo firmy

Benkov 71, 783 91
Uničov
IČ: 08202885

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

NAPIŠTE, S ČÍM POTŘEBUJETE POMOCI A MY SE O ZBYTEK POSTARÁME.

Děkujeme za vaši zprávu

Jak to bude možné, ozveme se s odpovědí.
Pavel Boček, Jednatel